Intrusisme sanitari, que és i com el podem definir ?

intrusisme

En aquest post, en farem cinc cèntims del que entenem per intrusisme,  de forma lo més clara per a que tothom ho entengui.

Després d’un debat fet anteriorment amb un quiromassagista,osteòpata,entrenador i dietista, vull fer un aclariment destinat a les persones que hem segueixen i especialment a aquests mal anomenats professionals sanitaris, possiblement desinformats.

De moment, i en el país que encara ens marca les lleis que ens han de regular, les professions sanitàries estan regulades per LOPS ( Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias ).Aquesta ens diu quines són les professions sanitàries , i que per poder  tractar, entre altres coses , les patologies , és necessita ser un professional sanitari. Cada un d’ells té ben marcades unes funcions i uns límits que no pot ometre. Estan incloses algunes  titulacions universitàries i algunes, de formació professional. Tot lo que estigui fora d’això ho considerem intrusisme.

Que diu la llei ?

Dins la LOPS, per exemple, no és reconeix la funció de quiromassagista,entrenador ( Ni Inef és considera del ram sanitari i és formació universitària !!!. Que dir dels entrenadors amb títols de poques hores de formació ), dietista ( si reconeguda la formació universitària, no la formació de petits cursets ) com a  professió sanitària.

 

Extracte de la LEY 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS)

 

El sector sanitario es uno de los sectores productivos que presenta mayor diversidad de profesiones reguladas, tanto en el nivel de formación profesional como en el universitario. La Ley 44/2003, del 21 de noviembre, referente a la ordenación de las profesiones sanitarias, define como profesionales del área sanitaria de formación profesional a los siguientes grupos:

  • De grado superior: quienes ostentan los títulos de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología, en Dietética, en Documentación Sanitaria, en Higiene Bucodental, en Imagen para el Diagnóstico, en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, en Ortoprotésica, en Prótesis Dentales, en Radioterapia, en Salud Ambiental y en Audioprótesis.
  • De grado medio: quienes ostentan los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y en Farmacia.

El Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo,  establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

Professions sanitàries regulades a nivell de FP

Autònom,impostos…

Un altre punt, el trobem en el cas de voler exercir com a professional lliure.És necessari donar-se d’alta com autònom i que l’activitat quedi subjecta a un epígraf del IAE. D’acord…aquí si que els quiromassagistes,acupuntors,quiropràctics,etc… si que estan reconeguts a nivell tributari. E AQUÍ LA PARADAOXA !!! No els reconeixen a nivell sanitari però si a nivell de tributar, té nassos !!!

També és aquí , en el impost IAE, on molts d’aquests falsos professionals sanitaris s’emparen per dir que la seva activitat és legal.

Per exercir una activitat sanitària a nivell privat, és imprescindible, estar col·legiat i el lloc on és dona el servei estar donat d’alta com a centre sanitari. Tot això també està regulat per cada comunitat autònoma que tingui competències en aquest sector.

Cal dir que no totes les professions necessiten d’un nivell acadèmic reconegut  per poder exercir, ( professions totalment respectades, que quedi clar )com podria ser el cas d’un peó, un quiosquer, un caixer de supermercat…. Tot i així existeixen i tributen. Fins aquí cap problema. El problema pot vindre quant , per exemple aquest peó és dedica  a fer plànols d’edificis, està incomplint en intrusisme.. De poder fer-los els pot fer però  ho faria de forma il·legal al no estar capacitat per fer-ho.

Hisenda creant un epígraf per aquest peó, diu només que existeix i tributa, però no regula sobre la seva legalitat.

Per finalitzar

Tornem al cas d’un fals professional sanitari. No hi ha cap text legal que els reconegui, només són activitats econòmiques. Es per això que estan a terra de ningú, campant al seu aire, però COMPTE !!! Tindran que fer la seva activitat en espais no regulats, i la sanitat està regulada, per lo que tindran que realitzar les seves activitats sense intencions terapèutiques .

Una altra manera de defensar-se és atribuint que tenen responsabilitat civil. I es clar, faltaria més, o aquell peó, quiosquer… no la tenen ?. Tota activitat econòmica l’ha de tenir, és una obligació legal, que el cobrirà , sempre que no  s’extralimiti. O a cas creieu que cobrirà al peó que fa els plànols?.De la mateixa manera que no cobrirà al fals professional sanitari que fa tractaments terapèutics.

Tothom pot decidir allà on vol anar, que fer…. però amb tota l’informació possible, per a que pugui decidir. Es deure de tot professional sanitari i de persona digna , notificar  als nostres pacients la nostra titulació i alhora denunciar qualsevol tipus d’intrusisme. No s’està jugant amb qualsevol cosa, està en joc la SALUT de cadascú !!!